5 juil. 2012

Découvrir l'Ethiopie / Discover Ethiopia

Wikipedia (Français)
Wikipedia (English)

Simien Mountains

Faces

Salt exploitation, Erta Ale, Tigray

Blue Nile Falls

Tissisat Market

Dallol Volcano

Wildlife